انتخاب زبان

آزمایشگاه ساخت و ترکیب رنگ ها

آزمایشگاه ساخت و ترکیب رنگ ها  

ساخت رنگ و حفظ ثبات آن در سفارش‌های مکرر از بالاتریـن اهمیت برای مدیـران صنایـع برخوردار است، واحد رنگ‌سازی  «صنایع لفاف زریـن» با بهرمندی از نرم‌افزارها، ادوات و تکنولوژی پیشرفته جهانی توانسته است تمام نیازهای سفارش دهنده را با حداقل زمان ممکن ارائه نماید.

سفارش دهنده کافی است رنگ موردنیاز خود را از دفتـرچه پَنتون انتخاب نماید، رنگ در آزمایشگاه تخصصی این شرکت توسط دستگاه «spectro eye» مورد ارزیابـی و معادل‌سازی قرار مـی‌گیرد و در آزمایشگاه رنگ سازی ایـن فرآیند حساس در چندیـن نوبت تکرار و نمونه‌گیـری می‌شود تا با نمونه مورد نظر تطابق کامل داشته باشد. در مرحله آخـر، فرمول نهایـی به دستگاه ساخت رنگ، جهت تولیـد انبـوه ارسال مـی‌شود. در تمامـی نوبت‌های چاپ، رنگ مورد نظر و فرمول آن همواره تحت کنترل قرار می‌گیرد.

دقت، کیفیت، ثبات و سرعت در ساخت رنـگ،مزایایـی هستند که سفارش دهندگان ما از آن بهرمند خواهند بود.