انتخاب زبان

پیش از چاپ

پیش از چاپ  

در فرآیند چاپ فلکسو یکـی ار مهمترین مراحل،بخش پیش از چاپ مـی باشد.در این فرآیند، افراد متخصص بـوسیله ی نرم افزار های پیشرفته، طرح چاپی را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار می دهند.