انتخاب زبان

تکنولوژی و گردش کار یکپارچه در لفاف زرین

تکنولوژی و گردش کار یکپارچه در لفاف زرین  

با ورود سفارش تمامی واحدها به صورت هماهنگ مسائل فنی را مورد بررسی قرار می دهند و پس از تدوین جزئیات آن ، دستور کار به بخش های مختلف ارسال می شود تا فرآیند پیش از تولید آغاز گردد. در واحد طراحی مسائل فنی مربوط به تفکیک رنگ ها و ویرایش های تخصصی پیش از چاپ ، صورت می گیرد.

هم زمان واحد رنگ سازی اقدام به تولید رنگ مورد نیاز می کند تا تمامی فرآیند تولید طبق دستور کار فنی مشخص ، صورت گیرد. لازم به ذکر است که در تمام این مراحل مسئولین کنترل کیفیت در حال رصد استانداردهای مورد نظر مشتریان هستند تا حمل محصول نهایی به مقصد سفارش دهنده با بالاترین درجه حصول اطمینان صورت گیرد.