نمایشگاه خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران، فناوری، صنایع و خدمات وابسته – تهران ۹۸ ششمین دوره

نمایشگاه خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران، فناوری، صنایع و خدمات وابسته در تاریخ ۲۸ آبان الی ۱ آذر ماه ۹۸ در شهر تهران برگزار شد.