فیلمهای بسته بندی فله چای و قهوه

فیلم بسته بندی یکپارچه با موانع حفاظتی بالا تمام عطر محصول شما را درون خود نگه می دارد، قهوه یا چای شما به تازگی همان روزی که آنرا بسته بندی و دوخت میکنید باقی خواهد ماند.با شرایط ذخیره سازی کنترل شده که در فیلم های بسته بندی ما اعمال میشود، می توانید مطمئن باشید که کیفیت محصول شما در طول عمر مفید خود با رطوبت، اکسیژن، CO2 و نور کاهش نمی یابد