فیلمهای بسته بندی نان

محصولات پخته شده در فروشگاه ها به طور منظم حضور داشته و گاهی چندین کالای مشابه، با نامهای تجاری مشهور در کنار هم قرار میگیرند. در این میان، بسته بندی بعنوان اولین نقطه تماس مشتریان و پایه گذار درک اولیه مشتری از محصول است. دقت در انتخاب لایه های فیلم بسته بندی سبب میشود که هم طول عمر نان ها افزایش یافته و هم بسته شما به یک ابزار تبلیغاتی قدرتمند تبدیل شود و توجهات را به نام تجاری شما جلب کند.