اکستروژن لمینیت

فرایندی است که در آن دو ماده متفاوت بدون استفاده از چسب، تبدیل به فیلم ترکیبی با قابلیت های متفاوت میشود که می تواند شامل پلاستیک، کاغذ، منسوج نبافته و حتی فویل آلومینیوم باشد.

مزایا: